ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้างและด้านบ้น ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

รูปที่ได้จากการมองด้านหน้า ข้าง บน

สื่อpowerpointด้านหน้า ด้านข้าง1

แบบทดสอบ Nt , O-net

คณิต ม.1 ชุด 1

คณิต ม.2 ชุด 1

คณิต ม.3

ทดลองทำข้อสอบ GSP

ข้อสอบแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

(The Geometer’s  Sketchpad)

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

1.
ให้นักเรียนสร้างรูปตามขั้นตอนต่อไปนี้ (20 คะแนน)

1.1 สร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ปรับขนาดได้

1.2 วัดขนาดความยาวของด้านทั้ง 3 ด้าน และกำหนดให้เป็นจำนวนเต็ม

1.3 แสดงความสัมพันธ์ของความยาวของด้านทั้งสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
ให้เห็นจริง

2.  ให้นักเรียนสร้างรูปตามขั้นตอนต่อไปนี้(20คะแนน)

2.1 สร้างวงกลม A,B และ C ที่ปรับขนาดได้ โดยวงกลม ทั้งสามมีรัศมีเท่ากันและสัมผัสซึ่งกันและกัน

2.2 จงแสดงการหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างวงกลมทั้งสามวงให้เห็นจริง(ให้ติดค่าตัวแปร r ไว้ โดยไม่ต้องกำหนดเป็นตัวเลข)

3.  ให้นักเรียนสร้างรูปตามขั้นตอนต่อไปนี้(20คะแนน)

3.1 สร้างวงกลม A ที่ปรับขนาดได้

3.2 สร้างวงกลม B,C ให้อยู่ภายในวงกลม A โดยที่วงกลม B และ C สัมผัสภายนอกซึ่งกันและกัน
และวงกลม B,C ต่างก็สัมผัสวงกลม A ด้วย วงกลม B และ C เปลี่ยนขนาดได้และขณะที่ขนาดของวงกลมทั้งสอง
เปลี่ยนไปนั้น วงกลม A ต้องไม่เปลี่ยนขนาด

3.3 วงกลม B และ C เคลื่อนที่ไปรอบๆภายในวงกลมA ได้ และขณะที่วงกลมทั้งสองเคลื่อนที่ไปรอบๆวงกลม A นั้น

ขนาดของวงกลมทั้งสามต้องไม่เปลี่ยนแปลง

3.4 สร้างปุ่มแสดงการทำงานควบคุมการเคลื่อนไหวของวงกลม B และ C รอบวงกลม A

ให้สำรวจว่าอัตราส่วนระหว่างผลบวกของพื้นที่ของวงกลมB กับ C ต่อพื้นที่วงกลม A เป็นเท่าไร

4.  ให้นักเรียนสร้างรูปตามขั้นตอนต่อไปนี้(20คะแนน)

4.1 สร้างรูปกาชาดจากวงกลมวงหนึ่ง ดังรูป กำหนดรัศมี r หน่วย   แบ่งครึ่งมุมฉาก AOC  และ OD=DB

4.2  จงแสดงการหาพื้นที่เครื่องหมายกาชาด(ส่วนที่แรเงา)มีพื้นที่กี่ตารางหน่วยโดยเขียนอธิบายไว้ให้ชัดเจน

5.  ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานในหัวข้อ“ไทยสามัคคีไทยเข้มแข็ง”(20 คะแนน)

ข้อสอบแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP

(The Geometer’sSketchpad)

ระดับประถมศึกษา

  1. จงสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ที่มีมุมภายในมุมหนึ่งมีขนาด80 องศา โดยที่ด้านประกอบมุมนั้นมีขนาด 5 เซนติเมตร

และ 9 เซ็นติเมตรพร้อมทั้งคำนวณพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
2.  จงสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีรูปครึ่งวงกลมอยู่บนด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมดังรูป
และแสดงการคำนวณต่อไปนี้

-  พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC

-   พื้นที่ของครึ่งวงกลมของทั้งสามรูป

(ให้สร้างด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากยาว เป็น 8เซนติเมตร และรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่สร้างต้องปรับขนาดได้
และเมื่อรูปสามเหลี่ยมมุมฉากปรับได้นั้นรูปครึ่งวงกลมต้องปรับตามด้วย)

3. จงสร้างรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ABCDEF ให้มีด้านยาวด้านละ 4 เซนติเมตร พร้อมหาพื้นที่

4. จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส THAI ให้มีความยาวของด้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่มีจุด
O เป็นจุดศูนย์กลาง พร้อมทั้งหาพื้นที่

5.  จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส WXYZ ให้มีความยาวของเส้นทแยงมุมเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่มีจุด
A เป็นจุดศูนย์กลาง พร้อมทั้งหาพื้นที่

6. ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานในหัวข้อ “สนาดเด็กเล่นในจิตนาการ”  (20 คะแนน)

 

 

 

เลขยกกำลัง

เลขยกกำลัง

ระบบจำนวนเต็ม

ระบบจำนวนเต็ม

สมบัติจำนวนเต็ม (คณิตพื้นฐาน ม.1)

แบบฝึกทักษะสมบัติจำนวนนับ

Previous Older Entries

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 79 other followers