Archive for the ‘ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1’ Category

ติว o-net ม.3 (โจทย์ปัญหา สมการ)

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

 

 

14

รูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ

เศษส่วนและทศนิยม

1

ทบทวนเศษส่วนและทศนิยม

สรุปเลขยกกำลัง

6

ฝึกโจทย์เลขยกกำลัง

รูปเรขาคณิต 2 มิติ

นำเสนอผลงานตนเอง

VDO รูปเรขาคณิตสองมิติ

การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน

DSC03064

บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน

เศษส่วน

DSC03058

โจทย์ปัญหาเศษส่วน

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.