Archive for the ‘ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1’ Category

แผนการสอน วิทย์ ม.ต้น

อจท. แผน 7-1 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 7-2 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 7-3 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 7-4 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 7-5 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 8-1 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 8-2 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 8-3 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 8-4 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 9-1 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 9-2 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 9-3 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 9-4 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 9-5 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 9-6 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 8-5 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 10-1 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 10-2 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 11-1 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 11-2 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 11-3 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 11-4 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 11-5 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 11-6 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 11-7 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 11-8 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 12-1 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 12-2 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 12-3 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 12-4 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 12-5 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 13-1 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 13-2 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 13-3 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 13-4 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 13-5 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 13-6 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 13-7 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

อจท. แผน 10-3 วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2

Advertisements

ติว o-net ม.3 (โจทย์ปัญหา สมการ)

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

 

 

14

รูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ

เศษส่วนและทศนิยม

1

ทบทวนเศษส่วนและทศนิยม

สรุปเลขยกกำลัง

6

ฝึกโจทย์เลขยกกำลัง

รูปเรขาคณิต 2 มิติ

นำเสนอผลงานตนเอง

VDO รูปเรขาคณิตสองมิติ

การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน

DSC03064

บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน